slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Afscheid Christel NGNAMBI

FotNgnambiChristel02Na 11 jaar trouwe dienst neemt Christel NGNAMBI afscheid van het Brusselse kantoor van de Europese Evangelische Alliantie (EEA). Ooit begon hij hier als stagiair en vervolgens nam de EEA hem in vaste dienst. Voor het grootste deel van de tijd was het een ‘eenmanskantoor’, hoewel Christel op de steun van andere medewerkers en bestuursleden kon rekenen. In de jaren dat hij het kantoor in Brussel bemande, verzette hij enorm veel werk en werden er opzienbarende resultaten geboekt. Als ‘lobbyist’, of als ‘belangenverdediger’ (de term die men in kringen van de Europese Unie liever gebruikt) legde hij veel contacten en maakten heel wat Europarlementsleden kennis met de ‘evangelische wereld’. De EEA onderhoudt in Brussel vooral politieke contacten voor dossiers als godsdienstvrijheid en mensenhandel. Maar wat doet een evangelisch christen eigenlijk in de wereld van de politiek? Twee jaar geleden hadden we met Christel een uitgebreid interview, en bij zijn afscheid geven we daar nog een aantal belangrijke passages uit weer.

 

“Ik krijg vaak de vraag: waarom ga je om met politici? Je vindt bij die mensen toch heel vaak onfrisse praktijken? Zijn ze niet allemaal corrupt en alleen op hun eigen carrière gericht? Ik zeg dan dat iedereen omkoopbaar kan zijn en dat een loodgieter net zo goed dingen kan doen die niet correct zijn. En ook: lang niet alle politici zijn corrupt – de meesten onder hen hebben toch een minimum aan onbaatzuchtigheid. Als het goed is, hebben ze ergens het ideaal om de gemeenschap te dienen. Sommige mensen zijn echt vol goede bedoelingen en met die mensen leggen we contacten. Geestelijk gezag hebben ze meestal niet, maar ze beschikken wel over wereldse macht. Dat betekent dat ze vaak in verleiding kunnen komen, maar ook dat ze hun invloed ten goede kunnen uitoefenen. Misschien moeten we de mensen die met verleidingen kampen juist helpen. Het is hoe dan ook belangrijk om aanwezig te zijn op de plaatsen waar beslissingen genomen worden en daar een christelijke stem laten horen”. 

Christel heeft zijn werk in Brussel altijd als een bediening beschouwd. Weliswaar een heel andere taak dan bijvoorbeeld een oudste of een predikant, maar zeker toch een bediening. Zijn contacten met de vele politici hebben hem in zijn overtuiging gesterkt dat evangelische christenen een bijdrage kunnen leveren, ook op het vlak van de Europese besluitvorming. In de afgelopen jaren is er op dat terrein veel veranderd: waar er oorspronkelijk bijzonder weinig interesse was voor ethische onderwerpen, zijn bij veel politici inmiddels de ogen open gegaan. Concreet wil dat zeggen dat de Europese Unie nu richtlijnen heeft omtrent de godsdienstvrijheid in de wereld en dat het probleem van mensenhandel steeds meer wordt onderkend. 

Wat werkwijze betreft, staat de EEA een aanpak voor die het beste aansluit bij het reilen en zeilen van het politieke bedrijf. Wie zich op dit terrein begeeft, moet dat op een professionele manier doen  Christel: “Dat wil zeggen dat we politici uitnodigen, meestal voor een maaltijd, voor een conferentie of een ander evenement en in de gesprekken brengen we de thema’s die voor ons belangrijk zijn ter sprake. We werken vaak ook samen met politici aan de teksten op het vlak van godsdienstvrijheid, antidiscriminatie, immigratie, mensenhandel, enzovoorts. We maken onze standpunten duidelijk, en geven suggesties om situaties te verbeteren. Contacten leggen is dus belangrijk. Als we politici en ambtenaren ontmoeten zijn we tegelijk een getuige van Jezus Christus. Het is belangrijk dat de christenen in de wereld getuigen, en daarom heeft de Evangelische Alliantie altijd een stem in de samenleving laten horen”.

Het werk van een ‘belangenverdediger’ gaat verder dan maaltijden houden met politici en contacten leggen. In het geval van Christel betekent het ook dienstverlening aan christenen, door hen te mobiliseren en hen te helpen bij het ontwikkelen van een Bijbelse manier van denken over specifieke onderwerpen. Door een gezamenlijke aanpak kan er een zekere invloed uitgeoefend worden. Als we bedenken dat er tussen de 10 en 20 miljoen evangelische christenen in Europa zijn, dan geeft dat toch een zeker gewicht. Politici zijn gevoelig voor aantallen, en voor hen zijn de evangelischen in Europa zeker voldoende in aantal om er rekening mee te houden. In die zin heeft het werk van de EEA zeker zin: “Ik heb niet de invloed van een Europarlementslid, maar ik kan wel een zekere invloed uitoefenen op parlementsleden, ambtenaren, en dergelijke. Tegelijk kan ik met sommigen over persoonlijke zaken spreken, het evangelie met hen delen, voor hen bidden … Er zijn redelijk wat Europarlementsleden voor wie geloof belangrijk is en die echt toegewijd zijn. Er zijn ook een aantal evangelische christenen in het Europees Parlement. Sommigen zijn daar ook heel open over, bij anderen is dat meer subtiel. In de informele kringen rond de EU ontmoeten die mensen elkaar ook”.

Politiek en geloof

Hoewel de Bijbel – uiteraard – niets zegt over de Europese politiek, zijn er wel voorbeelden van gelovigen die over politieke macht beschikten of die een of andere relatie met machthebbers hadden. Denk aan Jozef, de onderkoning van Egypte, of aan Mozes, die opgroeide in het paleis van de farao. We komen David tegen, en zijn zoon Salomo, koningen van Israël, of ook de profeten: allemaal mensen die politieke macht hadden of zich in die kringen begaven – ook al waren ze niet altijd succesvol. Verschillenden van hen hadden een duidelijke roeping van God om Hem te dienen op plaatsen waar de macht werd uitgeoefend. Ze hadden een missie.

In het Nieuwe Testament was de situatie niet anders: Jezus sprak met gezagsdragers – zowel op religieus als op politiek vlak. De apostel Paulus deed hetzelfde in de tijd dat de Kerk ontstond. In de kerkgeschiedenis zijn er voorbeelden van christenen die het als hun roeping zagen om een getuige van Christus te zijn in de kringen van de macht. Christel: “Als je kijkt naar wat de meeste hervormers schreven dan zie je dat ze stonden achter het idee van wat we tegenwoordig de holistische benadering noemen. Het werd later een evangelische traditie – en ik denk aan namen als John Wesley en William Wilberforce -  om betrokken te zijn bij de maatschappij. Wilberforce (denk aan de film Amazing Grace) is een heel goed voorbeeld van iemand die zich zijn leven lang voor de goede zaak inzette: hij streed voor de afschaffing van de slavenhandel in Groot-Brittannië, en dat betekende uiteindelijk het begin van de wereldwijde afschaffing van de slavernij. Hij sprak over de ‘hervorming van de gebruiken’, en doelde daarmee op een maatschappelijke hervorming. Ook lanceerde hij het idee van petities en organiseerde de eerste ‘moderne’ campagne met een logo en een slogan, waarbij heel wat groepen in Engeland lokale acties organiseerden. Hij zag zijn missie als een opdracht van God en beschouwde zijn politiek engagement als een uitvloeisel van zijn geloof. En hij was zeker de enige niet. In de meer recente geschiedenis had je bijvoorbeeld Dietrich Bonhoeffer in Duitsland, die zich ertegen verzette dat de Kerk in zijn land de nazi’s steunde. In feite was hij in martelaar, want het heeft hem zijn leven gekost”. 

Samenwerken met politici wil niet zeggen dat men zich verbindt met een politieke partij. Het EEA-kantoor werkt met de meeste groeperingen samen, afhankelijk van het specifieke thema. Christel: “We huldigen het principe van ‘co-belligerance’ (samen strijden), een term van Françis Schaeffer. Dat houdt in dat je op sommige terreinen (waar je het eens bent) kunt samenwerken met anderen, terwijl je op andere gebieden niet akkoord gaat met hun standpunten. Om een voorbeeld te noemen: evangelische christenen strijden tegen mensenhandel en prostitutie. Een belangrijke bondgenoot in die strijd is de feministische beweging, die vecht voor vrouwenrechten. Maar op het vlak van abortus hebben we dan weer heel andere standpunten dan de vrouwenbeweging”. 

Minder maatschappelijk …

Waren de evangelische christenen in de 19de eeuw als vanzelfsprekend betrokken bij maatschappelijke vraagstukken, aan het begin van de 20ste eeuw was er een ommekeer in de evangelische wereld te zien die er op neer kwam dat geloof in de eerste plaats een zaak werd van het ‘redden van zielen’. Er werd vooral gepreekt en de nadruk werd gelegd op een heilig leven. Wat er zich verder in de wereld afspeelde, was niet langer een zorg voor de christenen. Dat werd het algemeen evangelisch gedachtegoed en nog altijd wordt regelmatig de vraag gesteld wat evangelischen in ‘de wereld’ te zoeken hebben.. Die tendens gaat eigenlijk tegen de evangelische traditie in en is vooral een gevolg van – of een reactie op - de verregaande secularisatie van de samenleving. De kerk staat nu grotendeels buiten de maatschappij. 

Voor Christel is betrokkenheid bij de maatschappij juist een vanzelfsprekendheid: “Jezus heeft ons geroepen om het licht en het zout van de wereld te zijn. Van Zijn volgelingen wordt dus verondersteld dat ze een impact hebben. Net zoals zout moeten ze voor smaak zorgen. En wat het licht betreft: een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Zo moeten ook onze goede werken zichtbaar zijn, zodat de mensen de Vader in de hemel zullen eren”

 

Waren de evangelische christenen dan verkeerd in de vorige eeuw, toen ze zich van de wereld distantieerden?

“Eigenlijk denk ik dat wel. Natuurlijk is het altijd gemakkelijker op je te focussen op wat op korte termijn haalbaar is. Preken, pastoraal werk, kerkwerk, dat ligt voor de hand en kan relatief gemakkelijk zijn. Maar een maatschappelijk standpunt uitwerken over de discriminatiewetgeving is heel wat ingewikkelder. Je moet over bepaalde competenties beschikken. Maar iedereen heeft zijn eigen roeping. Ik heb geen echte theologische opleiding om bijvoorbeeld voorganger in een kerk te worden, maar ik heb wel een training om beleidsdocumenten te analyseren en een standpunt te formuleren. Ik doe dat voor Christus, als een roeping – elk werk kan een bediening zijn en je kan God op verschillende manieren eren en dienen”. 

Gemeenschappelijk belang

Als de Europese Evangelische Alliantie zich inzet voor godsdienstvrijheid – en voor mensenrechten in het algemeen - dan behartigt ze de belangen van de evangelische christenen, maar evenzeer die van andere gelovigen: “Bij de mensenrechten is deze term van toepassing op alle overtuigingen en gaat het zowel om mensen die geloven dat God bestaat als om mensen die geloven dat God niet bestaat. Onze insteek is dat ieder mens recht heeft op een overtuiging. Rechten zijn belangrijk voor christenen, maar ook voor wie geen christen is. Uiteindelijk: als anderen dat recht niet mogen hebben, waarom wij dan wel? Ieder mens heeft vrijheid van geweten en dat moet verdedigd worden. De mensen die door IS worden afgeslacht, moeten verdedigd worden – christen of niet. Aan de andere kant: we voelen ons meer verwant met de (evangelische) christenen, ook al verdedigen we de rechten van iedereen. Er is een gezegde dat alle boten omhoog gaan als het vloed wordt. Met andere woorden: wanneer we pleiten voor godsdienstvrijheid voor iedereen, dan hebben we daar zelf ook baat bij. Dat is de benadering van het gemeenschappelijk belang. In onze contacten met politici maken we altijd duidelijk: dit is een kwestie van mensenrechten, niet van eigenbelang”. 

Nu de bediening van Christel Ngnambi in het Brusselse EEA-kantoor ten einde komt, wil dat gelukkig niet zeggen dat er een einde komt aan de belangenbehartiging van de evangelische christenen. De Nederlander Arie De Pater – tot begin dit jaar werkzaam voor Open Doors International – neemt de fakkel over. 

 

Nieuwsbrief