slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Alweer Noord-Korea …

InterCom170801 OpenDoorsRanglijstOok in 2017 prijkt Noord-Korea bovenaan de lijst van de lijst met landen waar christenen (het meest) vervolgd worden. Niet verwonderlijk, afgaande op de vele berichten die ons uit dat land bereiken. Het lijden van de christenen die verdrukt worden, valt moeilijk in statistieken vast te leggen, maar toch legt Open Doors ieder jaar een rangorde vast. Het opstellen van die lijst is geen ‘natte-vinger-werk’: de organisatie weet vanuit een jarenlange ervaring heel goed hoe de situatie in de meeste landen is.

Open Doors is actief in een zestigtal landen waar de godsdienstvrijheid in min of meerdere mate beperkt is. De organisatie wil de christenen daar geestelijk en materieel helpen – een werk dat meestal in het geheim moet gebeuren. Daarvoor wordt voor een groot deel beroep gedaan op mensen ter plaatse. Dat heeft tevens als voordeel dat het veel gemakkelijker is om de situatie in die landen goed in te schatten: de informatie komt ook uit de eerste hand en daardoor kan er ook beter ingespeeld worden op de concrete noden.

Om de Ranglijst Christenvervolging samen te stellen is in de loop van de jaren een bruikbare methodiek ontwikkeld. Daarbij hoort een uitgebreide vragenlijst die wordt beantwoord door analisten, onderzoekers van Open Doors, maar ook door externe experts. De antwoorden worden samengevoegd bij het samenstellen van de ranglijst. De bedoeling is dat op deze manier de situatie rond de christenvervolging jaarlijks in kaart gebracht wordt. Daardoor komen de landen waar vervolging is in beeld en wordt de graad van godsdienstvrijheid openbaar gemaakt. De lijst is ook een belangrijk instrument bij het mobiliseren van pers en politiek. Uiteraard is de lijst ook een belangrijk hulpmiddel bij het opstellen van gebedspunten.

Vele gezichten
Christenvervolging kent veel aspecten. Het gebruik van geweld ten opzichte van gelovigen springt daarbij het meeste in het oog, maar er zijn meer zaken die een rol spelen. De aanslagen komen uiteraard in het nieuws, maar buiten het bereik van de camera’s ligt de groeiende vijandschap ten opzichte van de christenen, zeker in landen waar de islam steeds meer invloed krijgt. Vroeger waren het vooral de communistische landen waar de geloofsvrijheid zo goed als onbestaande was. De invloed hiervan is in de afgelopen decennia sterk gedaald, maar de uitzonderingen zijn er nog altijd – getuige daarvan de schrijnende situatie in Noord-Korea. Voor de rest zijn er ook nog de landen waar er een religieus geïnspireerd nationalisme is.


Open Doors definieert vervolging als ‘het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. De organisatie onderscheidt twee vormen van vervolging die te typeren zijn als ‘verstikken’ en ‘verbrijzelen’. De eerste vorm houdt in dat christenen voortduren onder druk staan van hun overheid, omgeving, familie en dergelijke en hun geloof niet op een vrije manier kunnen beleven. Dat kan bestaan uit een verbod om christelijke symbolen te dragen, uit discriminatie of bijvoorbeeld het ontzeggen van medische hulp. Het ‘verbrijzelen’ duidt op zelfmoordaanslagen, martelingen, verkrachtingen en zware mishandeling. Beide vormen van vervolging zijn ernstig, al valt de eerste moeilijker te meten dan de tweede.

Vijf terreinen
Bij het opstellen van de ranglijst bekijkt Open Doors een aantal terreinen waar vervolging kan plaatsvinden. Het eerste is de persoonlijke levenssfeer: in hoeverre kunnen christenen hun geloof belijden in de privésfeer. De Malediven (nummer13 op de ranglijst) is het enige land ter wereld dat van haar inwoners eist dat ze moslim zijn. Bekeerlingen mogen het land niet verlaten en officieel wacht hen de doodstraf. De christenen in het land durven daarom voor hun geloof niet uitkomen.

Het tweede terrein is het familieverband. De vraag die daar gesteld wordt is: ‘hoe stellen families en gezinnen zich op als iemand zich bekeert tot het christendom?’
Na de persoonlijke levenssfeer is dit het terrein waarop vervolging het meest dichtbij komt. In Somalië bijvoorbeeld is afvalligheid van de islam een schande voor de hele familie en een bekering betekent verlaging van de publieke status. Familieleden zijn vaak doodsbang om ook als bekeerling te worden beschouwd en dat de hele familie zal worden uitgeroeid.

Op de derde plaats komt het terrein van het gemeenschapsleven. Hier moet worden gekeken naar de manier waarop men in dorpen, stamverbanden of etnische groepen omgaat met christenen. In veel landen speelt de lokale gemeenschap of het stamverband een belangrijke rol in de samenleving. Christenen kunnen worden verstoten en staan er dan alleen voor. Om een voorbeeld te noemen: in Saoedi-Arabië komt de druk niet alleen van de overheid en de familie: de maatschappij als geheel beschouwt zich als islamitisch. Het land, met steden als Mekka en Medina, is voor de moslims een heilig land. Uitingen van christendom worden dan ook ervaren als heiligschennis.

Het vierde terrein is dat van de publieke ruimte. Vreemd genoeg spelen overheid en aan de staat verbonden instanties vaak een belangrijke rol in de vervolging. Hierbij kan gedacht worden aan vragen als: Zijn christenen gelijk voor de wet? Hoe stelt de geheime dienst zich op? Is er sprake van geregisseerde intimidatie of volgen van christenen? Afghanistan bijvoorbeeld ondertekende internationale overeenkomsten over geloofsvrijheid. Toch is de druk van de staat en het rechtssysteem op christenen immens.

Ten slotte is er het kerkelijk leven als vijfde terrein. Samenkomen is immers essentieel voor christenen. Kunnen ze dus daadwerkelijk vrij samenkomen? Beschermt of bedreigt de overheid kerken en samenkomsten? Bij mensenrechten gaat het niet alleen om het recht op een persoonlijke overtuiging, maar ook over de vraag of die gezamenlijk mag worden beleefd.

Bij het samenstellen van de lijst wordt naar de vijf verschillende terreinen gekeken. Dan wordt het duidelijk dat Noord-Korea op alle vijf slecht scoort – een daarmee behaalt het land de bovenste plaats.

Een belangrijk wapen tegen vervolging is gebed. Daarom verspreidt Open Doors regelmatig gebedspunten. Daarom komen ook op verschillende plaatsen christenen samen om voor hun vervolgde broers en zussen te bidden. Zo komt er een aantal christenen  iedere eerste vrijdagavond van de maand in Lokeren (Begonialaan 10, 19:30u.) samen om specifiek voor Noord-Korea te bidden. Wie meer informatie daarover wil, of liefst ook mee wil bidden, kan contact opnemen met de familie Goossens. Op 09/349 23 26 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

(bron:Open Doors)

Nieuwsbrief