slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Evenementenkalender

Hoofd, hart en handen
Zaterdag, 24 September 2022,  9:00 -  5:00
Hits : 268

LogoBijbelschoolFiladelfiaNieuw academiejaar Filadelfia discipelschap Bijbelschool

Op 24 september gaat in het gebouw van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) de eerste les van start van het nieuwe jaar van de Filadelfia Bijbelschool. Dit initiatief van Stichting Heart Cry Nederland en CPC streeft ernaar een Bijbels fundament te leggen onder het geloofsleven van jonge en oudere christenen, geestelijke groei en een levensstijl te stimuleren waar Christus centraal staat en christenen toe te rusten om geestelijke leiding te geven in huwelijk, gezin en gemeente.

De (deeltijdse) Bijbelschool Filadelfia wil een aantal speciale accenten leggen. Zo worden studenten gestimuleerd om intensief met elkaar op te trekken, vooral in bemoedigingsgroepen. Op die manier wordt gewerkt aan het leren open, eerlijk en transparant naar elkaar te zijn over het leven met God, de strijd met de zonden en het houden van stille tijd. De focus ligt zowel op geestelijke als op praktische vorming: “We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten, dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart.”

Grondslag
De Bijbelschool wil staan op de schouders van de reformatie: “We geloven dat de boodschap van de reformatie de mensen weer terugbracht naar de kern van het Evangelie. De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft. De vijf ‘sola’s’ vormen daarvan ook een samenvatting: sola fide (alleen door het geloof), sola gratia (alleen door genade), sola scriptura (alleen door de Schrift), solus Christus (alleen door Christus) en soli Deo gloria (God alleen alle eer).” Tijdens de opleiding is er in de verschillende modules uitgebreid aandacht voor de boodschap van de reformatie. Maar ook de ontwikkelingen daarna komen aan bod: opwekkingsbewegingen zoals de ‘Great Awakening’ en het ‘Reveil’. De toerustingschool zey zich in de reformatorisch evangelicale lijn van historische figuren als Spurgeon, Murray, Torrey en Watchman Nee, evenals hedendaagse theologen als Washer, Piper, McArthur en Grudem.

De Bijbelschool is geschikt voor iedereen die geestelijk wil groeien. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau. Het programma bestrijkt twee jaar. In het eerste ligt het accent op geestelijk leven en persoonlijke geestelijke groei, in het tweede jaar op de gemeente en dienstbaarheid in Gods wijngaard. De lessen zijn steeds verdeeld over 10 zaterdagen.

Meer info via deze link. https://www.pastoralecounseling.org/bijbelschool-filadelfia/


? Discipelschap Bijbelschool Filadelfia Vlaanderen
Discipelschap Bijbelschool Filadelfia Vlaanderen is een initiatief van St. Heart Cry Nederland en het Centrum voor Pastorale Counseling.
? Connectie hoofd – hart – handen
    • Bijbels fundament leggen onder het geloofsleven van (jonge en oudere) christenen.
    • Het stimuleren van geestelijke groei en een levensstijl waar Christus centraal staat
    • Het toerusten van christenen om geestelijk leiding te geven in huwelijk, gezin en gemeente
? We willen studenten…
    • Geestelijk begeleiden in de persoonlijke omgang met God;
    • Leren hun identiteit in Christus te vinden en te groeien in christelijk karakter;
    • Helpen te groeien in onderlinge gemeenschap en bemoediging
    • Leren de Bijbel te verstaan en Bijbelse waarheden door te geven aan anderen
    • Onderwijzen in Bijbelse thema’s als gemeente-zijn, pastoraat, evangelisatie etc.;
    • Toerusten voor de Grote Opdracht;
    • Stimuleren om inzetbaar te zijn in de gemeente of breder in Gods wijngaard.
? Wat zijn de accenten van Bijbelschool Filadelfia?

In broederliefde samen optrekken
We stimuleren sterk dat de studenten intensief met elkaar optrekken. Dat gebeurt met name in de bemoedigingsgroepen, onderverdeeld in mannen- en vrouwengroepen. We geloven namelijk dat intensief optrekken als groep nederigheid en gebrokenheid tot gevolg zal hebben. We zullen op die manier leren open, eerlijk en transparant naar elkaar te zijn over ons leven met God, onze strijd met zonden en de tegenstander, en het houden van onze stille tijd. We willen naar elkaar luisteren en elkaar bemoedigen. Deze openheid, zo geloven we, zal leiden tot hartelijke verbondenheid en echte christelijke vreugde!
Accent op geestelijke & praktische vorming
Als Bijbelschool zijn we zeker niet tegen academische vorming wanneer dat geschiedt onder leiding van het Woord – de Waarheid – en de Heilige Geest. Voor Bijbelschool Filadelfia ligt het accent van de opleiding echter vooral op geestelijk en praktische vorming. We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten; dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart.
Het is ons verlangen
dat Bijbelse waarheden landen
in de praktijk van ons leven!
? Om deze doelstelling te behalen vinden we het van belang…
    • Te beseffen dat we de Heilige Geest dringend nodig hebben in alles wat we willen doen (daarom beginnen we iedere keer met een moment van aanbidding en gebed);
    • Dat er engagement is en ieder zich trouw inzet;
    • De broeders en zusters te stimuleren de geestelijke en praktisch-theologische literatuur te bestuderen, samen te vatten en te overdenken;
    • Dat broeders en zusters regelmatig met elkaar in kleinere gespreksgroepen communiceren over wat ze geleerd en gelezen hebben;
    • Toegewijde en Geest-vervulde docenten uit te nodigen, die iets door mogen geven van hun leven met het Woord en hun wandel met de Heere;
    • Op individuele basis – indien hier behoefte aan is – te bekijken of er nog een stageproject, een praktische opdracht of een mentor-traject mogelijk is.
? Ontstaan en identiteit
?
? Samenwerking
Discipelschap Bijbelschool Filadelfia Vlaanderen is een initiatief van St. Heart Cry Nederland en het Centrum voor Pastorale Counseling. Deze Bijbelschool bouwt op de ervaring van Bijbelschool Filadelfia in Nederland.
Hier klik je door naar de website in Nederland.
? Ontstaan in Nederland
In september 2009 heeft evangelist Arjan Baan in Nederland Discipelschap Bijbelschool Filadelfia opgericht. Dertig jonge mannen hebben in het eerste cursusjaar (2009-2010) de opleiding gevolgd. We kijken met elkaar terug op een zeer gezegende start, waarin we – toegewijd aan God en toegewijd aan elkaar – kostbare momenten met elkaar hebben beleefd!
Na het eerste jaar hebben we gebeden en geëvalueerd hoe we verder moesten gaan. We hebben toen besloten om de opleiding ook toegankelijk te maken voor dames/zusters. Tevens hebben we toen de opleiding zò opgezet dat het Bijbelschoolprogramma een twee-jarige deeltijd opleiding zou worden. Ook is toen besloten dat elk cursusjaar -apart- gevolgd kan worden en dat instromen ieder jaar mogelijk is. Inmiddels hebben al ruim 300 jonge broeders en zusters deelgenomen aan de opleiding.
? Grondslag: de Bijbel – de reformatie en opwekkingsbewegingen
De Bijbelschool wil staan op schouders van de reformatie. We geloven dat de boodschap van de reformatie de mensen weer terugbracht naar de kern van het Evangelie. De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft. De vijf sola’s vormen daarvan ook een samenvatting: sola fide (allen door het geloof); sola gratia (alleen door genade); sola scriptura (alleen door de Schrift); solus Christus (alleen door Christus); soli Deo gloria (God alleen alle eer). Tijdens de opleiding komt de boodschap van de reformatie in verschillende modules – in meer of mindere mate – aan de orde.
Na de reformatie heeft de kerk echter niet stil gestaan. Er zijn verschillende opwekkingsbewegingen geweest, waaronder de Great Awakening en het Reveil. Graag willen we ook vernieuwings-bewegingen bij de studenten onder de aandacht brengen. De toerustingsschool wil graag staan in de reformatorisch evangelicale lijn van Charles Haddon Spurgeon, Andrew Murray, Martyn Lloyd-Jones, R.A. Torrey, Watchman Nee en de hedendaagse theologen Paul Washer, John Piper, John MacArthur en Wayne Grudem. We willen niet één persoon of één hedendaagse stroming volgen. We zien dat God in verschillende bewegingen verschillende mannen en vrouwen van God wil gebruiken; we willen dankbaar gebruik maken van de lessen die zij hebben geleerd.
? Voor wie?
 
? Voor iedere gelovige, die verlangt …
    • Een toegewijde en radicale christen te zijn;
    • Gestimuleerd te worden om zelf trouw de Bijbel te bestuderen;
    • Met andere christenen intensief op te trekken om elkaar dichter bij de Heere Jezus te brengen;
    • In afhankelijkheid tot zegen te zijn op de plek waar God hem/haar gesteld heeft;
    • Inzetbaar te zijn binnen een plaatselijke gemeente of breder in Gods wijngaard;
    • Staande te blijven in deze tijd.
De Bijbelschool is geschikt voor iedereen die geestelijk wil groeien. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau.
? Programma

? Thema’s
    • Omgang met God: Gods Woord, gebed
    • Discipelschap: levensheiliging, gebrokenheid, nederigheid, zelfverloochening
    • Bijbels zelfbeeld, identiteit
    • Persoon en het werk van de Heilige Geest
    • Bijbels gemeente-zijn
    • Geestelijk leiderschap
    • Pastorale counseling
    • Evangelisatie / zending
    • Kerkgeschiedenis: opwekkingen, hoe God mannen en vrouwen gebruikt heeft
? Programma
JAAR 1 legt het accent op geestelijk leven en persoonlijke geestelijke groei.
JAAR 2 legt het accent op de gemeente en dienstbaarheid in Gods wijngaard.
JAAR 2022-2023:

? Hoe ziet de tweejarige Bijbelschoolopleiding er praktisch uit?
    • De Bijbelschool is een 2-jarige zaterdagopleiding. Beide cursusjaren zijn afzonderlijk te volgen, en in verschillende volgorde. Dat betekent dat je ieder jaar kunt instromen. Ieder cursusjaar bestaat uit 10 zaterdagen.
    • Iedere lesdag start met aanbidding en gebed. Vervolgens zijn er zowel in de voormiddag als in de namiddag twee lesuren. Tussen de middag lunchen we met elkaar en aansluitend gaan de studenten uiteen in bemoedigingsgroepen om de inhoud toe te passen op het dagelijks leven.
    • Studenten ontvangen een Bijbelleesrooster en literatuurrooster. Bij sommige boeken worden huiswerkopdrachten gegeven die de student helpen de inhoud toe te passen op het leven.
    • Indien omwille van maatregelen rond preventie van Covid-19 er beperkingen zouden zijn voor het doorgaan van de lessen in klasverband, worden de lessen via lifestream beschikbaar gesteld op de betreffende lesdag.

Locatie CPC, Tervuursesteenweg 194c, 3001 Leuven-Heverlee