slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Vluchten kan niet meer …

InterCom170614 EEA AdvocacyAnderhalf jaar geleden vroegen een aantal Evangelische Allianties in Europa aan de EEA om zich in het bijzonder te richten op het vinden van een antwoord op de asielzoekerscrisis, ook op politiek vlak. Zeven maanden geleden stelde het EEA-team een aantal prioriteiten op, onder andere: hoe kunnen we de wetgeving rond asiel laten aanpassen (een verwijzing naar de regels van Dublin, maar ook naar het systeem van de ‘compacts’ van de Europese Unie waardoor mensen gemakkelijker teruggestuurd kunnen worden), hoe kunnen we godsdienstvrijheid bevorderen en wat kunnen we doen voor onbegeleide minderjarige vluchtelingen. Het doel was om te komen tot meer op de Bijbel gebaseerde beleidslijnen en antwoorden op de asielcrisis. Vanuit het EEA-kantoor in Brussel werden een aantal bezoeken gebracht aan het Europees Parlement en waren er ontmoetingen met verschillende officials. De eerste taak was om beter de manier van spreken van de politici over het vluchtelingenvraagstuk te begrijpen. Ook werd er meer aandacht gevraagd voor het feit dat heel wat mensen vanwege hun geloof in een vluchtelingenkamp terecht komen.

Geloof: christen - Registratie: moslim ?

InterCom170614 LausanneChristianMuslimNaar aanleiding van de verschijning van het boek ‘Identity Crisis’ (Religious Registration in the Middle East) publiceerde de Lausanne Beweging een aantal gedachten over de manier waarop men in het Midden-Oosten met ‘geloof’ omgaat. De perceptie in het Westen is dat moslimlanden bijzonder onverdraagzaam zijn op godsdienstig vlak, dat er veel geweld gebruikt wordt en dat doorgaans de christenen het slachtoffer zijn. Een belangrijke reden waarom moslimlanden onderdrukkend zijn, is dat men er haast altijd anders omgaat met godsdienstige rechten dan in het Westen. Bij ons wordt vaak verwezen naar de ‘waarden van de Verlichting’ (die vooral rond individuele vrijheid draaien). Die waarden worden nogal eens bekritiseerd, maar ze bieden wel een basis voor de tolerantie die in onze regio momenteel heerst. 

Het probleem van veel landen in het Midden-Oosten is het idee van segregatie volgens geloof. Die aanpak onderbouwt discriminatie, ondermijnt de rechtsstaat en voedt geweld. De segregatie wordt opgelegd en in stand gehouden door het systeem van religieuze registratie.

Hoe diep is het water na 500 jaar?

InterCom170614 EA UK Reformation01Overeenkomsten en verschillen, tussen Evangelische Christenen en Rooms-katholieken

(download deze tekst als PDF door op de afbeelding te klikken)

Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de Reformatie heeft de Evangelische Alliantie van het Verenigd Koninkrijk een document opgesteld waarin wordt nagedacht over de verhouding tussen de evangelische en Rooms-katholieke kerken. Hieronder een uitgebreide samenvatting (en vertaling) van de tekst, die een boeiende denkoefening is over Hervorming en oecumene.

Evangelische christenen hebben een groot deel van hun leerstellige, geestelijke en culturele identiteit aan de Hervorming te danken. Lutheranen, Gereformeerden, Anglicanen, Baptisten, Anabaptisten, … allemaal kunnen ze een directe lijnen leggen met de theologische en kerkelijke aardverschuiving die in gang werd gezet door mannen als Luther, Calvijn, Zwingli, Simons, en andere leiders van de hervormingsbeweging die zich sinds de 16de eeuw heeft ontwikkeld. Methodisten, pinkstergemeenten en vrije evangelische kerken hebben een duidelijke band met de Piëtistische en Opwekkingsbewegingen van de 17de en 18de eeuw, die vorm hebben gegeven aan de huidige evangelische beweging. 

Helend Huiswerk …

InterCom170614 MetamorfoseIn deze examentijd ontdekken veel studenten of ze voldoende tijd gestoken hebben in hun huistaken. Maar laten we niet vergeten dat huiswerk niet alleen een schoolse kwestie is. In het nieuwste nummer van Metamorfose – een uitgave van het Centrum voor Pastorale Counseling – wordt uitgebreid ingegaan op de rol van huiswerk in het pastoraal werk. Vier artikelen belichten verschillende aspecten.

In het vorige nummer van het tijdschrift bespraken Walter Barrett en Jef De Vriese de eerste taak van de hulpverlener, namelijk betrokkenheid bevorderen. Nu gaan ze verder met de tweede taak: geschikte huiswerkopdrachten geven. In hun visie is het gebruik van concrete opdrachten een duidelijk kenmerk van pastorale counseling.

"Gods wet is een zalfje en Gods Geest is het medicijn"

03-06-2017 door Jeffrey Schipper

“Mensen om mij heen gebruiken middelen om het ouderdom uit te stellen. Ook christenen gebruiken trucjes. Maar alleen Gods Geest kan u veranderen,” vertelt Patrick Nullens. Zaterdagochtend sprak hij tijdens de Opwekkingsconferentie over het thema ‘Gods Geest schrijft op jouw hart: vrijheid, liefde en wijsheid’. “Gods Geest neemt de sluier over uw hart weg.”

Terwijl Nullens leest uit Paulus’ brief aan de gemeente van Korinthe benadrukt hij dat alle christenen zijn als een brief. “We zijn hier dit weekend met 50.000 brieven bij elkaar. En we zijn allemaal verschillend. Korte brieven, lange brieven, emotionele brieven, zakelijke brieven en brieven met veel of weinig spellingsfouten. Gods Geest, die door ons heen werkt, is de Auteur. En we worden gelezen door buren, vrienden en collega’s. Wat schrijft God op uw hart? Zijn waarden en principes. Dat zijn woorden van vrijheid, liefde en wijsheid.

Studenten spreken zich uit…

Studentenzondag2017FlyerStudentenzondag op 15 oktober 2017

Op 15 oktober organiseren Ichtus Vlaanderen en de EAV de studentenzondag, een dag waarop we stilstaan bij en bidden voor studenten en het studentenwerk. Het thema voor deze dag is hetzelfde als het jaarthema van Ichtus Vlaanderen, dat dit jaar draait rond ‘stemlozen’.

Net voor Lemuels moeder in Spreuken 31 de ideale vrouw bezingt, geeft ze haar zoon, de koning, nog wat raad mee over hoe hij zich moet gedragen als goede vorst. Als ‘koningskinderen’ kunnen we best van haar leren wanneer ze besluit dat een goede heerser een stem moet geven aan de stemlozen.

Geslachtsverandering: herdopen?

InterCom170614 TransgenderDe Algemene Synode van de Anglicaanse Kerk zal zich in juli normaal gezien bezig houden met de plaats van transgender-christenen in de kerk. De motie waarover gestemd gaat worden, is voor traditionalisten onaanvaardbaar aangezien ze van mening zijn dat geslacht iets is waar God over gaat. De vrijzinnigen binnen de kerk zeggen dat ze zich verplicht zien om onofficiële diensten in te richten waar kerkleden die van geslacht veranderd zijn welkom te heten om op die manier de onvoorwaardelijke aanvaarding voor transseksuelen te tonen.

Een vicaris van de Anglicaanse, Chris Newlands, diende dus een motie die ruimte zou laten voor een ceremonie, die het best te vergelijken is met een (kinder)doopdienst, inclusief de nieuwe naamgeving. Zelf had hij van een parochiaan de vraag gekregen op opnieuw gedoopt te worden, nu in zijn nieuwe identiteit. Het eerste antwoord van Newlands was dat de persoon al gedoopt was, maar die antwoordde dat het toen als een meisje was, maar dat hij nu als een man wil gedoopt worden. Newlands heeft daar begrip voor en wijst er op dat de gevolgen van een geslachtsverandering, inclusief de bijbehorende operaties, zwaar zijn. Daarom moet de Kerk het voortouw nemen en meer proactief moet zijn om zeker te zijn dat de mensen een warm welkom krijgen.

Eitjes in de vriezer

InterCom170614 EitjesInDeVriezerExtralegale voordelen gaan ver …

Amanda Jackson, Uitvoerend Directeur van de Vrouwencommissie van de World Evangelical Alliance, maakt zich zorgen over de manier waarop veel vrouwen een schuldgevoel wordt aangepraat als het gaat over relaties en kinderen krijgen. Het zijn vooral de twintigers en de dertigers onder de vrouwen die tegenwoordig onder druk gezet worden om hun eitjes in te laten vriezen en nog even te wachten met effectief kinderen op de wereld te zetten – terwijl ze eigenlijk hun biologische klok horen tikken. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk toont aan dat het aantal informatievragen omtrent het bevriezen van eitjes in de fertiliteitsklinieken in 2015 400 procent hoger lag dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral vrouwen onder de 35 die meer willen weten.

Jaarverslag TEARFUND

InterCom170614 TearfundJaarverslag2016In net iets meer dan 100 bladzijden geeft Tearfund een overzicht van haar activiteiten van 2016. Het jaarverslag biedt een bondige omschrijving van de organisatie zelf met daarnaast een uitgebreid overzicht van de vele projecten die deze Ngo beheert.

De missie van Tearfund wordt samengevat in het motto “samenbrengen van mensen in de strijd tegen armoede en onrecht”. Het bestrijden van armoede en onrecht heeft tot doel dat ieder mens het leven mag ervaren als een zegen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de situatie van vrouwen en kinderen in het Zuiden. Concreet betekent de missie van Tearfund een aantal zaken. In de eerste plaats het ondersteunen en begeleiden van lokale armoedebestrijdingsinitiatieven in het Zuiden. Dat gebeurt in samenwerking met partnerorganisaties die zich engageren voor de kansarmen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging. Daartoe wordt ook de achterban in België gesensibiliseerd voor de Noord-Zuidproblematiek. 

Zomerkampen voor vluchtelingenkinderen

InterCom170614 GaveVesteKampenDe zomermaanden komen er aan en daarmee ook de vele kampen. Voor veel kinderen iets om naar uit te kijken en voor kinderen van vluchtelingen is dat niet anders. Wat vaak veel anders is, is het financiële plaatje: voor veel vluchtelingen is het gezinsbudget doorgaans te beperkt voor extra’s. Gave Veste werkt daarom al een tijdje samen met het Evangelisch Jeugd Verbond en de Pinkster Jongeren Vlaanderen, met als resultaat dat er een aantal plaatsen ter beschikking komen voor kinderen en tieners van vluchtelingen. Wie het hele jaar op een asielcentrum of een appartementje zit, is de zomervakantie niet altijd een pretje. Slapen in een kamphuis, samen eten en de afwas doen, samen zingen, bidden, spelen, sporten … maar ook stil zijn en luisteren en luisteren naar wat God ons vertelt. 

'Pinksteren: wat is de kern van religie en wat is bijzaak?'

Godsdienstleraar Ignace Demaerel (EAV) staat stil bij de betekenis van Pinksteren.

'Pinksteren: wat is de kern van religie en wat is bijzaak?'

© istock

Godsdienst komt met de regelmaat van de klok in het nieuws als er bepaalde maatschappelijke controverses opduiken: of terreuraanslagen nu echt uit de islam voortkomen of niet, of dieren nu echt onverdoofd moeten geslacht worden, of moslimleerlingen echt ramadan moeten houden tijdens de examenperiode... Maar ook: is het een eeuwig onveranderlijke wet dat katholieke priesters ongehuwd moeten zijn, dat voorbehoedsmiddelen verboden zijn...?

Nieuwsbrief